سید محسن شمس

مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره


به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی

اطلاعات تماس به شرح زیر است:

علیرضا فهامی

رئیس هیئت مدیره


به نمایندگی شرکت مهندسی و نصب فریمکو پارس

اطلاعات تماس به شرح زیر است:

احمد جعفری

عضو هیئت مدیره


به نمایندگی هامون کیش

اطلاعات تماس به شرح زیر است:

اسماعیل باقرپور اردکانی

عضو هیئت مدیره موظف


به نمایندگی شرکت گازلوله

اطلاعات تماس به شرح زیر است:

محمد ربیع زاده

عضو هیئت مدیره


به نمایندگی بانک اقتصاد نوین

اطلاعات تماس به شرح زیر است: