سید محسن شمس

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره


به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی

اطلاعات تماس به شرح زیر است:

بهرام فتحعلی

عضو هیئت مدیره غیر موظف


به نمایندگی بانک اقتصاد نوین.

اطلاعات تماس به شرح زیر است:

سید مصطفی فیض اردکانی

عضو هیئت مدیره غیر موظف


به نمایندگی شرکت مهندسی و نصب فریمکو پارس

اطلاعات تماس به شرح زیر است:

مجید رمضان زاده

رئیس هیئت مدیره


به نمایندگی هامون کیش

اطلاعات تماس به شرح زیر است: