سید محسن شمس

مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره


به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی

اطلاعات تماس به شرح زیر است:

علیرضا فهامی

رئیس هیئت مدیره


به نمایندگی شرکت مهندسی و نصب فریمکو پارس

اطلاعات تماس به شرح زیر است:

امیرمحسن گرجی

عضو هیئت مدیره


به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران

اطلاعات تماس به شرح زیر است:

اسماعیل باقرپور اردکانی

عضو هیئت مدیره موظف


به نمایندگی شرکت گازلوله

اطلاعات تماس به شرح زیر است:

محسن احمدی

عضو هیئت مدیره


به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ملت

اطلاعات تماس به شرح زیر است:
English