مشخصاتMTBE

MTBE

متیل ترشری بوتیل اتر، یک ترکیب آلی با فرمول شیمیایی C5H12O و از خانواده اتر آلیفاتیک اشباع شده، می باشد.
در دما و فشار استاندارد، مایعی بی رنگ، قابل اشتعال با جرم مولکولی ۸۸٫۱۵  بوده و دارای نقطه ذوب  ۱۰۹- درجه سانتیگراد ، نقطه جوش ۵۳٫۶ – ۵۵٫۲  درجه سانتیگراد و فشار بخار در حرارت ۲۰ درجه سانتیگراد ۰٫۲۶۸  بار می باشد. MTBE  در دمای اتاق بی رنگ، اشتعال پذیر ، محلول در آب و تبخیر شونده می باشد. ترکیبات حاوی اکسیژن به عنوان افزاینده عدد اکتان بنزین عمل نموده و دارای مزیت کامل تر نمودن احتراق بنزین و در نتیجه کاهش قابل توجه در آلاینده های خروجی اگزوز اتومبیل ها می باشد.MTBE  با هیدروکربن های موجود در بنزین سازگاری داشته و سبب کاهش ترکیبات آلی نسوخته و مواد آروماتیکی و کاهش CO خروجی از اگزوزها شده و آلودگی هوا را کاهش می دهد. از دیگر کاربردهای این ماده می توان به عنوان واسطه در واکنش ها و آنالیز های شیمیایی نام برد.
در برخی موارد به عنوان حل کننده سنگ کیسه صفرا، مصرف پزشکی دارد.

مشخصات C4 Raffinete II

C4 Raffinate II

این محصول شامل ترکیبی از گازهای چهارکربنه شامل بوتن ها (سیس، ترانس ۲-بوتن و ۱-بوتن) و بوتان (ایزوبوتان و نرمال بوتان) است که در موارد زیر کاربرد دارد:

  • جزء مواد اولیه در تولید واحدهای الفینی کاربرد دارد
  • در تولید MEK کاربرد دارد
  • به عنوان سوخت مورد استفاده قرار می گیرد