۱۳۹۸-۱۱-۰۲

آگهی تجدید مناقصه شناسایی و انتخاب مشاور

موضوع: شناسایی و انتخاب مشاور انجام مطالعات استراتژیک شرکت شیمی بافت تاریخ انتشار اسناد مناقصه: از تاریخ چاپ آگهی تا مورخ ۹۸/۱۱/۱۲ آخرین مهلت تحویل پاکات: […]
۱۳۹۸-۱۰-۲۸

آگهی مزایده فروش متیل اتیل کتون (MEK)

موضوع مزایده : فروش ۲۰۰ تن متیل اتیل کتون (MEK) شماره مزایده: MEK-014 مهلت تحویل اسناد مزایده: تا پایان وقت اداری روز ­شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ کلیه متقاضیان […]
۱۳۹۸-۱۰-۰۳

آگهی مزایده فروش الکل سنگین

موضوع مزایده : فروش ۱۰۰ تن الکل سنگین (Heavy Alcohol) شماره مزایده: HAL-013 قیمت پایه: ۲۵,۰۰۰ ریال در هر کیلوگرم (سپرده شرکت در مزایده الزامی است) […]
۱۳۹۸-۱۰-۰۲

آگهی مزایده عمومی املاک شرکت شیمی بافت

شرکت شیمی بافت از شرکت های تابعه شستا در نظر دارد، دو ملک از املاک مازاد خود را از طریق مزایده عمومی یا وضعیت موجود و […]
۱۳۹۸-۰۸-۱۳

آگهی شناسایی و انتخاب پیمانکار

موضوع  : شناسایی و انتخاب پیمانکار به روز رسانی مدارک طراحی سیستم اعلام تانک فارم و مخازن و طراحی جدید سیستم اعلام سایت صنعتی و طراحی […]