۱۳۹۸-۱۲-۰۶

آگهی مناقصه انتخاب پیمانکار حمل گاز رافینت

موضوع: انتخاب پیمانکار حمل گاز رافینت تاریخ انتشار اسناد مناقصه: از تاریخ چاپ آگهی تامورخ ۹۸/۱۲/۱۳ آخرین مهلت تحویل پاکات: ۹۸/۱۲/۲۰ از کلیه شرکت ها، فروشگاه […]
۱۳۹۸-۱۲-۰۶

آگهی مناقصه خرید بشکه فلزی بسته بندی

موضوع: خرید بشکه فلزی بسته بندی تاریخ انتشاراسناد مناقصه: از تاریخ چاپ آگهی تا مورخ ۹۸/۱۲/۱۳ آخرین مهلت تحویل پاکات: ۹۸/۱۲/۲۰   از کلیه شرکت ها، […]
۱۳۹۸-۱۱-۲۶

آگهی تجدید مناقصه خرید لباس پرسنل عملیاتی

موضوع: خرید لباس پرسنل عملیاتی تاریخ انتشار اسناد مناقصه: از تاریخ چاپ آگهی تامورخ ۹۸/۱۲/۰۳ آخرین مهلت تحویل پاکات: ۹۸/۱۲/۱۰ از کلیه شرکت ها، فروشگاه ها […]
۱۳۹۸-۱۱-۲۶

آگهی مناقصه خرید سیفتی ولو

موضوع: خرید سیفتی ولو تاریخ انتشار اسناد مناقصه: از تاریخ چاپ آگهی تامورخ ۹۸/۱۲/۰۳ آخرین مهلت تحویل پاکات: ۹۸/۱۲/۱۰ از کلیه شرکت ها، فروشگاه ها و […]
۱۳۹۸-۱۱-۲۱

فراخوان اعطای عامیلت فروش محصول MEK شرکت شیمی بافت

شماره فراخوان : MEK-016 شرکت شیمی بافت، در نظر دارد جهت عرضة محصول تولیدی خود در سطح کشور، اقدام به اعطای عاملیت فروش متیل اتیل کتون […]