۱۳۹۹-۰۳-۱۱

آگهی مناقصه خرید فوم آتشنشانی

موضوع: خرید ۳۰۰۰۰ لیتر فوم AR-AFFF3% و ۵۰۰۰ لیتر فوم AR-AFFF3*3% تاریخ انتشار اسناد مناقصه: از تاریخ چاپ آگهی تامورخ ۹۹/۰۳/۱۸ آخرین مهلت تحویل پاکات: ۹۹/۰۳/۳۱ […]
۱۳۹۹-۰۳-۱۱

آگهی مزایده فروش الکل سنگین

شماره مزایده: ۹۹D-HAL-1 موضوع مزایده: فروش ۱۰۰ تن الکل سنگین (Heavy Alcohol) تولیدی شرکت شیمی بافت قیمت پایه: ۲۵۰۰۰ ریال در هر کیلوگرم (سپرده شرکت در […]
۱۳۹۹-۰۲-۲۷

آگهی مناقصه خرید ۵۴۰۰ تن اسیدسولفوریک

موضوع: خرید ۵۴۰۰ تن اسیدسولفوریک تاریخ انتشار اسناد مناقصه: از تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ تا مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ آخرین مهلت تحویل پاکات: ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ کلیه  شرکت های تولیدی و بازرگانی […]
۱۳۹۹-۰۲-۲۷

آگهی مزایده فروش صادراتی MEK

موضوع مزایده: فروش ۲۰۰۰ تن متیل اتیل کتون (MEK) جهت صادرات به مقصد عراق شماره مزایده: ۹۹E-MEK-3 مهلت شرکت در مزایده: تا پایان وقت اداری روز […]
۱۳۹۹-۰۲-۱۶

آگهی مزایده فروش صادراتی MEK

موضوع مزایده: فروش ۲۵۰ تن متیل اتیل کتون (MEK) جهت صادرات به مقصد عراق شماره مزایده: ۹۹E-MEK-2 مهلت شرکت در مزایده: تا پایان وقت اداری روز […]