۱۳۹۸-۰۸-۱۳

آگهی شناسایی و انتخاب پیمانکار

موضوع  : شناسایی و انتخاب پیمانکار به روز رسانی مدارک طراحی سیستم اعلام تانک فارم و مخازن و طراحی جدید سیستم اعلام سایت صنعتی و طراحی […]
۱۳۹۸-۰۸-۱۱

آگهی مناقصه شناسایی و انتخاب پیمانکار ایاب ذهاب پرسنل

موضوع: شناسایی و انتخاب پیمانکار ایاب ذهاب پرسنل کارخانه های شرکت شیمی بافت تاریخ انتشار اسناد مناقصه: از تاریخ چاپ آگهی تا مورخ ۹۸/۰۸/۱۸ آخرین مهلت […]
۱۳۹۸-۰۸-۱۱

آگهی مزایده عمومی فروش ۵۰۰۰ تن محصول صادراتی MTBE

شركت شيمي بافت در نظر دارد مقدار ٥٠٠٠ تن از محصول صادراتي MTBE را از طريق مزايده به منظور صادرات به فروش برساند. از شركتهاي واجد […]
۱۳۹۸-۰۷-۲۸

آگهی مزایده عمومی فروش ۲۰۰۰ تن محصول صادراتی رافینت

شركت شيمي بافت در نظر دارد مقدار ٢٠٠٠ تن از محصول صادراتي رافينت دو را از طريق مزايده به منظور صادرات به فروش برساند. از شركتهاي […]
۱۳۹۸-۰۶-۳۰

آگهی مزایده عمومی فروش ۲۰۰۰ تن محصول صادراتی رافینت

شركت شيمي بافت در نظر دارد مقدار ٢٠٠٠ تن از محصول صادراتي رافينت دو  را از طريق مزايده به منظور صادرات به فروش برساند. از شركتهاي […]