شرکت پتروشیمی شیمی بافت
شرکت پتروشیمی شیمی بافت
تهران، خیابان آفریقا، بین چهارراه جهان کودک و میرداماد، کوچه پدیدار پلاک ۲۲

آگهی مزایده فروش الکل سنگین

موضوع مزایده : فروش 100 تن الکل سنگین (Heavy Alcohol) شماره مزایده: 99D-HAL-9 قیمت پایه: 21/000 ریال در هر کیلوگرم مهلت شرکت در مزایده: تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 1400/01/24 کلیه متقاضیان می توانند از لینک های زیر اسناد مزایده را دریافت و ...

موضوع مزایده : فروش 100 تن الکل سنگین (Heavy Alcohol) شماره مزایده: 99D-HAL-9 قیمت پایه: 21/000 ریال در هر کیلوگرم مهلت شرکت در مزایده: ...

ادامه مطلب

آگهی مزایده فروش صادراتی رافینتIII

شماره مزایده: 99E-RAF3-4 موضوع مزایده: صادرات 250 تن رافینتIII تولیدی شرکت شیمی بافت مهلت شرکت در مزایده: تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 1400/01/08 کلیه متقاضیان می توانند از لینکهای زیر اسناد مربوط به مزایده را دریافت و تا تاریخ مقرر پاکات مهر و موم ...

شماره مزایده: 99E-RAF3-4 موضوع مزایده: صادرات 250 تن رافینتIII تولیدی شرکت شیمی بافت مهلت شرکت در مزایده: تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 1400/01/08 ...

ادامه مطلب

آگهی مزایده فروش صادراتی رافینتIII

شماره مزایده: 99E-RAF3-3 موضوع مزایده: صادرات 200 تن رافینتIII تولیدی شرکت شیمی بافت مهلت شرکت در مزایده: تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 1399/12/06 کلیه متقاضیان می توانند از لینکهای زیر اسناد مربوط به مزایده را دریافت و تا تاریخ مقرر پاکات مهر و موم ...

شماره مزایده: 99E-RAF3-3 موضوع مزایده: صادرات 200 تن رافینتIII تولیدی شرکت شیمی بافت مهلت شرکت در مزایده: تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 1399/12/06 ...

ادامه مطلب

آگهی تجدید مناقصه عمومی

شرکت پتروشیمی شیمی بافت در نظر دارد جهت "انتخاب پیمانکار خدمات تعمیرات سایت یک شرکت شیمی بافت در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی" مناقصه عمومی برگزار نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت شرکت در مناقصه مطابق شرایط زیر اقدام نمایند. 1-نحوه دریافت ...

شرکت پتروشیمی شیمی بافت در نظر دارد جهت "انتخاب پیمانکار خدمات تعمیرات سایت یک شرکت شیمی بافت در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی" مناقصه عمومی ...

ادامه مطلب

آگهی تمدید مناقصه عمومی

شرکت پتروشیمی شیمی بافت در نظر دارد جهت “انتخاب پیمانکار ساخت دو دهنه سوله سایت دو شرکت شیمی بافت در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی” مناقصه عمومی برگزار نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت شرکت در مناقصه مطابق شرایط زیر اقدام نمایند. ...

شرکت پتروشیمی شیمی بافت در نظر دارد جهت “انتخاب پیمانکار ساخت دو دهنه سوله سایت دو شرکت شیمی بافت در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی” ...

ادامه مطلب
English