شرکت پتروشیمی شیمی بافت
شرکت پتروشیمی شیمی بافت
تهران، خیابان آفریقا، بین چهارراه جهان کودک و میرداماد، کوچه پدیدار پلاک ۲۲

آگهی تجدید مناقصه خرید فیلتر سرامیکی

موضوع آگهی: مناقصه خرید فیلتر سرامیکی تاریخ انتشار اسناد مناقصه: از تاریخ انتشار آگهی به مدت 14 روز آخرین مهلت تحویل پاکات: از تاریخ انتشار آگهی به مدت 14 روز کلیه شرکت های معتبر با دانش و تخصص کافی و مرتبط با موضوع مذکور در ...

موضوع آگهی: مناقصه خرید فیلتر سرامیکی تاریخ انتشار اسناد مناقصه: از تاریخ انتشار آگهی به مدت 14 روز آخرین مهلت تحویل پاکات: از تاریخ ...

ادامه مطلب

آگهی مناقصه خرید لوله آتشخوار

موضوع آگهی: خرید لوله آتشخوار تاریخ انتشار اسناد مناقصه: از تاریخ انتشار آگهی به مدت 14 روز آخرین مهلت تحویل پاکات: از تاریخ انتشار آگهی به مدت 14 روز کلیه شرکت های معتبر با دانش و تخصص کافی و مرتبط با موضوع مذکور در صورت ...

موضوع آگهی: خرید لوله آتشخوار تاریخ انتشار اسناد مناقصه: از تاریخ انتشار آگهی به مدت 14 روز آخرین مهلت تحویل پاکات: از تاریخ انتشار ...

ادامه مطلب

آگهی شناسایی مشاور انجام مطالعات امکان سنجی و توجیه اقتصادی

شرکت پتروشیمی شیمی بافت در نظر دارد در راستای تحقق اهداف توسعه مولد و پایدار و بهره مندی بهینه از ظرفیت های موجود، نسبت به ارزیابی انجام مطالعات امکان سنجی و توجیه اقتصادی و تدوین طرح سرمایه گذاری متناسب جهت پروژه های مختلف از طریق ...

شرکت پتروشیمی شیمی بافت در نظر دارد در راستای تحقق اهداف توسعه مولد و پایدار و بهره مندی بهینه از ظرفیت های موجود، نسبت ...

ادامه مطلب

آگهی مزایده فروش الکل سنگین

موضوع مزایده : فروش 100 تن الکل سنگین (Heavy Alcohol) شماره مزایده: 1400D-HAL-13 قیمت پایه: 33/300 ریال در هر کیلوگرم مهلت شرکت در مزایده: تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 1400/05/23 کلیه متقاضیان می توانند از لینک های زیر اسناد مزایده را دریافت و ...

موضوع مزایده : فروش 100 تن الکل سنگین (Heavy Alcohol) شماره مزایده: 1400D-HAL-13 قیمت پایه: 33/300 ریال در هر کیلوگرم مهلت شرکت در مزایده: ...

ادامه مطلب

آگهی مزایده فروش الکل سنگین

موضوع مزایده : فروش 100 تن الکل سنگین (Heavy Alcohol) شماره مزایده: 1400D-HAL-12 قیمت پایه: 33/300 ریال در هر کیلوگرم مهلت شرکت در مزایده: تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 1400/05/13 کلیه متقاضیان می توانند از لینک های زیر اسناد مزایده را دریافت و ...

موضوع مزایده : فروش 100 تن الکل سنگین (Heavy Alcohol) شماره مزایده: 1400D-HAL-12 قیمت پایه: 33/300 ریال در هر کیلوگرم مهلت شرکت در مزایده: ...

ادامه مطلب
English