۱۳۹۸-۱۱-۲۶

آگهی تجدید مناقصه خرید لباس پرسنل عملیاتی

موضوع: خرید لباس پرسنل عملیاتی تاریخ انتشار اسناد مناقصه: از تاریخ چاپ آگهی تامورخ ۹۸/۱۲/۰۳ آخرین مهلت تحویل پاکات: ۹۸/۱۲/۱۰ از کلیه شرکت ها، فروشگاه ها […]
۱۳۹۸-۱۱-۲۶

آگهی مناقصه خرید سیفتی ولو

موضوع: خرید سیفتی ولو تاریخ انتشار اسناد مناقصه: از تاریخ چاپ آگهی تامورخ ۹۸/۱۲/۰۳ آخرین مهلت تحویل پاکات: ۹۸/۱۲/۱۰ از کلیه شرکت ها، فروشگاه ها و […]
۱۳۹۸-۱۱-۲۱

فراخوان اعطای عامیلت فروش محصول MEK شرکت شیمی بافت

شماره فراخوان : MEK-016 شرکت شیمی بافت، در نظر دارد جهت عرضة محصول تولیدی خود در سطح کشور، اقدام به اعطای عاملیت فروش متیل اتیل کتون […]
۱۳۹۸-۱۱-۲۱

آگهی مزایده عمومی فروش ۱۰۰۰ تن محصول صادراتی MTBE

شركت شيمي بافت در نظر دارد مقدار ۱۰۰۰ تن از محصول صادراتي MTBE را از طريق مزايده به فروش برساند. از شركتهاي واجد شرايط كه تمايل […]
۱۳۹۸-۱۱-۲۱

آگهی مزایده عمومی فروش محصول MTBE و رافینت ۲

شركت شيمي بافت در نظر دارد مقدار ۱۰۰۰ تن از محصول صادراتي MTBE و ۱۰۰۰ تن رافینت داخلی ۲ داخلی از طريق مزايده به فروش برساند. […]