2020-02-15

آگهی مناقصه خرید سیفتی ولو

موضوع: خرید سیفتی ولو تاریخ انتشار اسناد مناقصه: از تاریخ چاپ آگهی تامورخ ۹۸/۱۲/۰۶ آخرین مهلت تحویل پاکات: ۹۸/۱۲/۱۳ از کلیه شرکت ها، فروشگاه ها و […]
2020-02-15

آگهی تجدید مناقصه خرید لباس پرسنل عملیاتی

موضوع: خرید لباس پرسنل عملیاتی تاریخ انتشار اسناد مناقصه: از تاریخ چاپ آگهی تامورخ ۹۸/۱۲/۰۳ آخرین مهلت تحویل پاکات: ۹۸/۱۲/۱۰ از کلیه شرکت ها، فروشگاه ها […]
2020-02-27

آگهی مناقصه خرید بشکه فلزی بسته بندی

موضوع آگهی: مناقصه خرید بشکه فلزی بسته بندی تاریخ انتشار اسناد مناقصه: از تاریخ چاپ آگهی تا مورخ ۹۸/۱۲/۱۳ آخرین مهلت تحویل پاکات:  ۹۸/۱۲/۲۰ از کلیه […]
2020-02-27

آگهی مناقصه انتخاب پیمانکار حمل گاز رافینت

موضوع آگهی:  انتخاب پیمانکار حمل گاز رافینت تاریخ انتشار اسناد مناقصه: از تاریخ چاپ آگهی تا مورخ ۹۸/۱۲/۱۳ آخرین مهلت تحویل پاکات:  ۹۸/۱۲/۲۰ کلیه شرکت ها […]
2020-03-04

آگهی مزایده فروش الکل سنگین

موضوع مزایده : فروش ۵۰ تن الکل سنگین (Heavy Alcohol) تولیدی شرکت شیمی بافت شماره مزایده: HAL-017 مهلت تحویل اسناد مزایده: تا پایان وقت اداری روز […]
English