2020-04-13

آگهی مزایده فروش داخلی MEK

موضوع مزایده: فروش ۳۰۰ تن متیل اتیل کتون (MEK) در داخل کشور شماره مزایده: ۹۹D-M-1 مهلت شرکت در مزایده: تا پایان وقت اداری روز سه شنبه […]
2020-04-26

آگهی مزایده عمومی فروش ۷۵۰۰ تن محصول صادراتی MTBE

شماره مزایده: ۹۹E-M-2 موضوع مزایده: فروش ۵۰۰۰ تن متیل ترشیو بوتیل اتر (MTBE) جهت صادرات به مقاصد صادراتی ذیل: -۴۰۰۰ تن به مقصد امارات -۲۵۰۰ تن […]
2020-05-02

آگهی مزایده عمومی فروش ۵۰۰۰ تن محصول صادراتی MTBE

موضوع مزایده: فروش ۵۰۰۰ تن متیل ترشیو بوتیل اتر (MTBE) جهت صادرات به مقصد عراق شماره مزایده: ۹۹E-M-2 مهلت شرکت در مزایده: تا پایان وقت اداری […]
2020-05-05

آگهی مزایده فروش صادراتی MEK

موضوع مزایده: فروش ۲۵۰ تن متیل اتیل کتون (MEK) جهت صادرات به مقصد عراق شماره مزایده: ۹۹E-MEK-2 مهلت شرکت در مزایده: تا پایان وقت اداری روز […]
2020-05-16

آگهی مزایده فروش صادراتی MEK

موضوع مزایده: فروش ۲۰۰۰ تن متیل اتیل کتون (MEK) جهت صادرات به مقصد عراق شماره مزایده: ۹۹E-MEK-3 مهلت شرکت در مزایده: تا پایان وقت اداری روز […]
English