2020-05-16

آگهی مناقصه خرید ۵۴۰۰ تن اسیدسولفوریک

موضوع: خرید ۵۴۰۰ تن اسیدسولفوریک تاریخ انتشار اسناد مناقصه: از تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ تا مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ آخرین مهلت تحویل پاکات: ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ کلیه  شرکت های تولیدی و بازرگانی […]
2020-05-31

آگهی مزایده فروش الکل سنگین

شماره مزایده: ۹۹D-HAL-1 موضوع مزایده: فروش ۱۰۰ تن الکل سنگین (Heavy Alcohol) تولیدی شرکت شیمی بافت قیمت پایه: ۲۵۰۰۰ ریال در هر کیلوگرم (سپرده شرکت در […]
2020-05-31

آگهی مناقصه خرید فوم آتشنشانی

موضوع: خرید ۳۰۰۰۰ لیتر فوم AR-AFFF3% و ۵۰۰۰ لیتر فوم AR-AFFF3*3% تاریخ انتشار اسناد مناقصه: از تاریخ چاپ آگهی تامورخ ۹۹/۰۳/۱۸ آخرین مهلت تحویل پاکات: ۹۹/۰۳/۳۱ […]
2020-06-07

آگهی مناقصه عمومی (نوبت اول)

شرکت افق تأمین انرژی پارس( مشاور MC پتروشیمی شیمی بافت) در نظر دارد به نیابت از کارفرما جهت «تعیین پیمانکارEPC به منظور طراحی، ساخت، نصب و […]
2020-06-09

آگهی مزایده فروش داخلی محصول MTBE

موضوع مزایده: فروش ۱۰۰۰ تن متیل ترشیو بوتیل اتر (MTBE) جهت مصرف داخل در کشور شماره مزایده: ۹۹D-M-2 مهلت شرکت در مزایده: تا پایان وقت اداری […]
English