2020-06-10

آگهی مزایده فروش صادراتی رافینتIII

موضوع مزایده: فروش ۳۰۰ تن رافینتIII تولیدی شرکت شیمی بافت شماره مزایده: ۹۹E-RAF3-1 مهلت شرکت در مزایده: تا پایان وقت اداری روز دوشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ کلیه متقاضیان […]
2020-06-13

آگهی مزایده فروش الکل سنگین

موضوع مزایده : فروش ۱۰۰ تن الکل سنگین (Heavy Alcohol) تولیدی شرکت شیمی بافت شماره مزایده: ۹۹D-HAL-2 قیمت پایه: ۲۵,۰۰۰ ریال در هر کیلوگرم (سپرده شرکت […]
2020-06-14

آگهی انتخاب پیمانکار اجرای خط آب بهداشتی

موضوع: انتخاب پیمانکار اجرای خط آب بهداشتی تاریخ انتشار اسناد مناقصه: از تاریخ چاپ آگهی تامورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ آخرین مهلت تحویل پاکات: ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ کلیه افراد و شرکت […]
2020-06-15

آگهی انتخاب پیمانکار حمل تانکری محصول MTBE

موضوع آگهی: شناسایی و انتخاب پیمانکار حمل تانکری محصول MTBE تاریخ انتشار اسناد مناقصه: از تاریخ چاپ آگهی تا مورخ ۹۹/۰۴/۰۱ آخرین مهلت تحویل پاکات: پایان […]
2020-06-20

آگهی مزایده فروش صادراتی رافینتIII

شماره مزایده: ۹۹E-RAF3-2 موضوع مزایده: صادرات ۳۰۰ تن رافینتIII تولیدی شرکت شیمی بافت مهلت شرکت در مزایده: تا پایان وقت اداری روز دوشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ کلیه متقاضیان […]
English