2020-06-22

آگهی مناقصه خرید ۵۴۰۰ تن اسیدسولفوریک

موضوع: خرید ۵۴۰۰ تن اسیدسولفوریک تاریخ انتشار اسناد مناقصه: از تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲تا مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ آخرین مهلت تحویل پاکات: ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ کلیه  شرکت های تولیدی و بازرگانی در […]
2020-06-22

آگهی مناقصه ساخت ۲ عدد سردخانه بالای صفر و زیر صفر

موضوع: ساخت ۲ عدد سردخانه بالای صفر و زیر صفر در ساختمان رستوران شرکت شیمی بافت تاریخ انتشار اسناد مناقصه: از تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲تا مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ آخرین مهلت […]
2020-06-23

آگهی مزایده فروش الکل سنگین

شماره مزایده: ۳-۹۹D-HAL موضوع مزایده : فروش ۱۰۰ تن الکل سنگین (Heavy Alcohol) تولیدی شرکت شیمی بافت مهلت شرکت در مزایده: تا پایان وقت اداری روز […]
2020-06-23

آگهی مزایده فروش کاتالیست مستعمل

شماره مزایده: ۲-۹۹D-Z موضوع مزایده : فروش ۳/۵ تن کاتالیست مستعمل (حاصل فرآیند هیدروژن زدایی الکل ۲-بوتانل) مشخصات کاتالیست: حاوی ترکیبات مس، اکسید سیلیسیوم ، اکسید […]
2020-06-29

آگهی مناقصه عمومی (نوبت دوم)

شرکت شیمی بافت در نظر دارد جهت “تعیین پیمانکار EPC بمنظور طراحی و ساخت و نصب و راه اندازی سیستم اعلان حریق، خنک کاری، اطفاء حریق […]
English