2020-06-29

آگهی تجدید مناقصه خرید سیفتی ولو

موضوع: خرید تعدادی saftey valves موردنیاز کارخانه شرکت شیمی بافت تاریخ انتشار اسناد مناقصه: از تاریخ ۹۹/۰۴/۰۹ تامورخ ۹۹/۰۴/۱۵ آخرین مهلت تحویل پاکات: ۹۹/۰۴/۲۲ کلیه شرکت […]
2020-07-06

آگهی مزایده فروش کاتالیست مستعمل

شماره مزایده: ۳-۹۹D-Z موضوع مزایده : فروش ۳/۵ تن کاتالیست مستعمل (حاصل فرآیند هیدروژن زدایی الکل ۲-بوتانل) مشخصات کاتالیست: حاوی ترکیبات مس، اکسید سیلیسیوم ، اکسید […]
2020-07-18

آگهی مزایده فروش داخلی ضایعات شرکت شیمی بافت

موضوع مزایده: فروش ضایعات مزایده: ۹۹-D-Z-1شرکت شیمی بافت در نظر دارد اقلام ضایعاتی و مستعمل خود ( فلز ، پلاستیک ، چوب و … ) را […]
2020-07-25

آگهی مناقصه انتخاب پیمانکار اورهال مخازن ذخیره سازی

موضوع آگهی: آگهی مناقصه انتخاب پیمانکار اورهال مخازن ذخیره سازی محصولات شرکت شیمی بافت تاریخ انتشار اسناد مناقصه: از تاریخ چاپ آگهی تا مورخ ۹۹/۰۵/۱۱ آخرین […]
2020-07-26

آگهی مزایده فروش الکل سنگین

موضوع مزایده : فروش ۱۰۰ تن الکل سنگین (Heavy Alcohol) تولیدی شرکت شیمی بافت شماره مزایده: ۹۹D-HAL-4 مهلت تحویل اسناد مزایده: تا پایان وقت اداری روز […]
English