شرکت پتروشیمی شیمی بافت
شرکت پتروشیمی شیمی بافت
تهران، خیابان آفریقا، بین چهارراه جهان کودک و میرداماد، کوچه پدیدار پلاک ۲۲

آگهی مناقصه خرید ۱۵۰۰۰بشکه فلزی بسته بندی محصول

موضوع آگهی: مناقصه خرید 15000 بشکه فلزی بسته بندی محصول تاریخ انتشار اسناد مناقصه: از تاریخ انتشار آگهی به مدت 14 روز آخرین مهلت تحویل پاکات: از تاریخ انتشار آگهی به مدت 14 روز کلیه شرکت های معتبر با دانش و تخصص کافی و مرتبط ...

موضوع آگهی: مناقصه خرید 15000 بشکه فلزی بسته بندی محصول تاریخ انتشار اسناد مناقصه: از تاریخ انتشار آگهی به مدت 14 روز آخرین مهلت ...

ادامه مطلب

آگهی مزایده فروش الکل سنگین

موضوع مزایده : فروش 100 تن الکل سنگین (Heavy Alcohol) شماره مزایده: 99D-HAL-11 قیمت پایه: 28/000 ریال در هر کیلوگرم مهلت شرکت در مزایده: تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 1400/03/17 کلیه متقاضیان می توانند از لینک های زیر اسناد مزایده را دریافت و ...

موضوع مزایده : فروش 100 تن الکل سنگین (Heavy Alcohol) شماره مزایده: 99D-HAL-11 قیمت پایه: 28/000 ریال در هر کیلوگرم مهلت شرکت در مزایده: ...

ادامه مطلب

آگهی مزایده فروش الکل سنگین

موضوع مزایده : فروش 100 تن الکل سنگین (Heavy Alcohol) شماره مزایده: 99D-HAL-10 قیمت پایه: 28/000 ریال در هر کیلوگرم مهلت شرکت در مزایده: تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 1400/03/08 کلیه متقاضیان می توانند از لینک های زیر اسناد مزایده را دریافت و ...

موضوع مزایده : فروش 100 تن الکل سنگین (Heavy Alcohol) شماره مزایده: 99D-HAL-10 قیمت پایه: 28/000 ریال در هر کیلوگرم مهلت شرکت در مزایده: ...

ادامه مطلب

آگهی مناقصه انتخاب پیمانکار حمل گاز رافینت و بوتن ۱

موضوع آگهی:  انتخاب پیمانکار حمل گاز رافینت وبوتن 1 تاریخ انتشار اسناد مناقصه: از تاریخ چاپ آگهی تا مورخ 1400/03/06 آخرین مهلت تحویل پاکات تضامین ، پیشنهادات فنی، و مالی:  1400/03/18 از کلیه شرکت های معتبر با دانش و تخصص کافی و مرتبط با موضوع ...

موضوع آگهی:  انتخاب پیمانکار حمل گاز رافینت وبوتن 1 تاریخ انتشار اسناد مناقصه: از تاریخ چاپ آگهی تا مورخ 1400/03/06 آخرین مهلت تحویل پاکات ...

ادامه مطلب

آگهی مناقصه عمومی

شرکت پتروشیمی شیمی بافت در نظر دارد جهت "جهت انتخاب پیمانکار ایاب ذهاب پرسنل کارخانه خود واقع در سایت 2 و 3 منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر" مناقصه عمومی برگزار نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت شرکت در مناقصه مطابق شرایط ...

شرکت پتروشیمی شیمی بافت در نظر دارد جهت "جهت انتخاب پیمانکار ایاب ذهاب پرسنل کارخانه خود واقع در سایت 2 و 3 منطقه ویژه ...

ادامه مطلب
English