2019-05-13

آگهی مناقصه خرید یک دستگاه دیاریتور واحد بخار

2019-07-10

آگهی مزایده عمومی فروش محصول MTBE

شركت شيمي بافت در نظر دارد مقدار ۵۰۰۰ تن از محصول صادراتي MTBE را از طريق مزايده به منظور صادرات به فروش برساند. از شركتهاي واجد […]
2019-07-15

آگهی مزایده عمومی فروش ۱۰۰۰ تن محصول صادراتی رافینت ۲

شركت پتروشيمي شيمي بافت در نظر دارد مقدار ١٠٠٠ تن از محصول صادراتي رافينت دو  را از طريق مزايده به منظور صادرات به فروش برساند. از […]
2019-08-03

آگهی مزایده عمومی فروش محصول MTBE

شركت شيمي بافت در نظر دارد مقدار ۵۰۰۰ تن از محصول صادراتي MTBE را از طريق مزايده به منظور صادرات به فروش برساند. از شركتهاي واجد […]
2019-08-17

آگهی مزایده عمومی فروش ۵۰۰۰ تن محصول صادراتی MTBE

شركت پتروشيمي شيمي بافت در نظر دارد مقدار ٥٠٠٠ تن از محصول صادراتي MTBE را از طريق مزايده به منظور صادرات به فروش برساند. از شركتهاي […]
English