شرکت پتروشیمی شیمی بافت
شرکت پتروشیمی شیمی بافت
تهران، خیابان آفریقا، بین چهارراه جهان کودک و میرداماد، کوچه پدیدار پلاک ۲۲

آگهی مزایده فروش الکل سنگین

موضوع مزایده : فروش 100 تن الکل سنگین (Heavy Alcohol) شماره مزایده: 99D-HAL-7 مهلت شرکت در مزایده: تا پایان وقت اداری روز شنبه 1399/09/29 کلیه متقاضیان می توانند از لینک های زیر اسناد مزایده را دریافت و تا تاریخ مقرر پاکات مهر و موم شده ...

موضوع مزایده : فروش 100 تن الکل سنگین (Heavy Alcohol) شماره مزایده: 99D-HAL-7 مهلت شرکت در مزایده: تا پایان وقت اداری روز شنبه 1399/09/29 ...

ادامه مطلب

آگهی مناقصه خرید ۶۰۰ بشکه فلزی بسته بندی محصول

موضوع آگهی: مناقصه خرید 6000 بشکه فلزی بسته بندی محصول تاریخ انتشار اسناد مناقصه: از تاریخ چاپ آگهی تا مورخ 99/09/03 آخرین مهلت تحویل پاکات:  99/09/05 کلیه شرکت های معتبر با دانش و تخصص کافی و مرتبط با موضوع مذکور در صورت تمایل به شرکت ...

موضوع آگهی: مناقصه خرید 6000 بشکه فلزی بسته بندی محصول تاریخ انتشار اسناد مناقصه: از تاریخ چاپ آگهی تا مورخ 99/09/03 آخرین مهلت تحویل ...

ادامه مطلب

آگهی مناقصه خرید بشکه فلزی بسته بندی

موضوع آگهی: انتخاب خرید بشکه تاریخ انتشار اسناد مناقصه: از تاریخ انتشار آگهی تا مورخ 99/08/22 آخرین مهلت تحویل پاکات:  99/08/28 کلیه شرکت های معتبر با دانش و تخصص کافی و مرتبط با موضوع مذکور دعوت می گردد در صورت تمایل به شرکت در مناقصه ...

موضوع آگهی: انتخاب خرید بشکه تاریخ انتشار اسناد مناقصه: از تاریخ انتشار آگهی تا مورخ 99/08/22 آخرین مهلت تحویل پاکات:  99/08/28 کلیه شرکت های ...

ادامه مطلب

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم

شرکت پتروشیمی شیمی بافت در نظر دارد جهت "تعیین مشاور واجد صلاحیت جهت مشاوره، مدیریت طرحو نظارت بر کار پیمانکار EPC اجرای سیستم ایمنی، اعلان و اطفای مخازن و نواحی صنعتی پتروشیمی شیمی بافت" مناقصه عمومی برگزار نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می ...

شرکت پتروشیمی شیمی بافت در نظر دارد جهت "تعیین مشاور واجد صلاحیت جهت مشاوره، مدیریت طرحو نظارت بر کار پیمانکار EPC اجرای سیستم ایمنی، ...

ادامه مطلب

آگهی مناقصه عمومی (نوبت اول)

شرکت پتروشیمی شیمی بافت در نظر دارد جهت "تعیین مشاور واجد صلاحیت جهت مشاوره، مدیریت طرحو نظارت بر کار پیمانکار EPC اجرای سیستم ایمنی، اعلان و اطفای مخازن و نواحی صنعتی پتروشیمی شیمی بافت" مناقصه عمومی برگزار نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می ...

شرکت پتروشیمی شیمی بافت در نظر دارد جهت "تعیین مشاور واجد صلاحیت جهت مشاوره، مدیریت طرحو نظارت بر کار پیمانکار EPC اجرای سیستم ایمنی، ...

ادامه مطلب
English