شرکت پتروشیمی شیمی بافت
شرکت پتروشیمی شیمی بافت
تهران، خیابان آفریقا، بین چهارراه جهان کودک و میرداماد، کوچه پدیدار پلاک ۲۲

آگهی مزایده عمومی فروش ۲۰۰۰ تن محصول صادراتی رافینت ۲

شركت پتروشيمي شيمي بافت در نظر دارد مقدار 2٠٠٠ تن از محصول صادراتي رافينت دو  را از طريق مزايده به منظور صادرات به فروش برساند. از شركتهاي واجد شرايط كه تمايل به شركت در اين مزايده دارند خواهشمند است نسبت به خريد اسناد مربوط به ...

شركت پتروشيمي شيمي بافت در نظر دارد مقدار 2٠٠٠ تن از محصول صادراتي رافينت دو  را از طريق مزايده به منظور صادرات به فروش ...

ادامه مطلب

آگهی مزایده عمومی فروش ۵۰۰۰ تن محصول صادراتی MTBE

شركت پتروشيمي شيمي بافت در نظر دارد مقدار ٥٠٠٠ تن از محصول صادراتي MTBE را از طريق مزايده به منظور صادرات به فروش برساند. از شركتهاي واجد شرايط كه تمايل به شركت در اين مزايده دارند درخواست می شود نسبت به خريد اسناد مربوط به ...

شركت پتروشيمي شيمي بافت در نظر دارد مقدار ٥٠٠٠ تن از محصول صادراتي MTBE را از طريق مزايده به منظور صادرات به فروش برساند. ...

ادامه مطلب

آگهی مزایده عمومی فروش محصول MTBE

شركت شيمي بافت در نظر دارد مقدار 5000 تن از محصول صادراتي MTBE را از طريق مزايده به منظور صادرات به فروش برساند. از شركتهاي واجد شرايط كه تمايل به شركت در اين مزايده را دارند درخواست می شود نسبت به خريد اسناد مربوط به ...

شركت شيمي بافت در نظر دارد مقدار 5000 تن از محصول صادراتي MTBE را از طريق مزايده به منظور صادرات به فروش برساند. از ...

ادامه مطلب

آگهی مزایده عمومی فروش ۱۰۰۰ تن محصول صادراتی رافینت ۲

شركت پتروشيمي شيمي بافت در نظر دارد مقدار ١٠٠٠ تن از محصول صادراتي رافينت دو  را از طريق مزايده به منظور صادرات به فروش برساند. از شركتهاي واجد شرايط كه تمايل به شركت در اين مزايده دارند خواهشمند است نسبت به خريد اسناد مربوط به ...

شركت پتروشيمي شيمي بافت در نظر دارد مقدار ١٠٠٠ تن از محصول صادراتي رافينت دو  را از طريق مزايده به منظور صادرات به فروش ...

ادامه مطلب

آگهی مزایده عمومی فروش محصول MTBE

شركت شيمي بافت در نظر دارد مقدار 5000 تن از محصول صادراتي MTBE را از طريق مزايده به منظور صادرات به فروش برساند. از شركتهاي واجد شرايط كه تمايل به شركت در اين مزايده را دارند درخواست می شود نسبت به خريد اسناد مربوط به ...

شركت شيمي بافت در نظر دارد مقدار 5000 تن از محصول صادراتي MTBE را از طريق مزايده به منظور صادرات به فروش برساند. از ...

ادامه مطلب
English