2019-12-24

آگهی مزایده فروش الکل سنگین

موضوع مزایده : فروش ۱۰۰ تن الکل سنگین (Heavy Alcohol) شماره مزایده: HAL-013 قیمت پایه: ۲۵,۰۰۰ ریال در هر کیلوگرم (سپرده شرکت در مزایده الزامی است) […]
2019-12-25

آگهی انتخاب پیمانکار حمل تانکری محصول MTBE

موضوع آگهی: شناسایی و انتخاب پیمانکار حمل تانکری محصول MTBE از شرکت شیمی بافت به پالایشگاه آبادان و مخازن شرکت ملی پخش در اصفهان تاریخ انتشار […]
2019-12-30

آگهی مناقصه شناسایی و انتخاب پیمانکار تأمین ولوهای مخازن

موضوع آگهی: شناسایی و انتخاب پیمانکار تأمین ولوهای مخازن کروی شرکت شیمی بافت تاریخ انتشار اسناد مناقصه: از تاریخ چاپ آگهی تا مورخ ۹۸/۱۰/۱۵ آخرین مهلت […]
2019-12-30

آگهی مناقصه شناسایی و انتخاب پیمانکار تأمین لول ترانسمیتر رادار تایپ

موضوع آگهی: شناسایی و انتخاب پیمانکار تأمین لول ترانسمیتر رادار تایپ تاریخ انتشار اسناد مناقصه: از تاریخ چاپ آگهی تا مورخ ۹۸/۱۰/۱۵ آخرین مهلت تحویل پاکات:  […]
2020-01-04

آگهی مزایده عمومی فروش ۵۰۰۰ تن محصول صادراتی MTBE

شركت شيمي بافت در نظر دارد مقدار ٥٠٠٠ تن از محصول صادراتي MTBE را از طريق مزايده به منظور صادرات به فروش برساند. از شركتهاي واجد […]
English