2020-01-25

آگهی مزایده عمومی فروش داخلی ۱۰۰۰ تن محصول MTBE

شركت شيمي بافت در نظر دارد مقدار ۱٠٠٠ تن از محصول MTBE داخلی را از طريق مزايده به فروش برساند. از شركتهاي واجد شرايط كه تمايل […]
2020-02-01

آگهی مزایده عمومی فروش ۱۰۰۰۰ تن محصول صادراتی رافینت ۲

شركت پتروشيمي شيمي بافت در نظر دارد مقدار ۱۰۰۰۰ تن از محصول صادراتي رافينت دو  را از طريق مزايده به منظور صادرات به فروش برساند. از […]
2020-02-01

آگهی مزایده عمومی فروش ۵۰۰۰ تن محصول صادراتی MTBE

شركت شيمي بافت در نظر دارد مقدار ٥٠٠٠ تن از محصول صادراتي MTBE را از طريق مزايده به منظور صادرات به فروش برساند. از شركتهاي واجد […]
2020-02-03

آگهی مزایده فروش الکل سنگین

موضوع مزایده : فروش ۱۰۰ تن الکل سنگین (Heavy Alcohol) تولیدی شرکت شیمی بافت شماره مزایده: HAL-015 مهلت تحویل اسناد مزایده: تا پایان وقت اداری روز […]
2020-02-03

آگهی مزایده عمومی فروش ۲۰۰۰ تن محصول صادراتی رافینت ۲

شركت پتروشيمي شيمي بافت در نظر دارد مقدار ۲٠٠٠ تن از محصول صادراتي رافينت دو را از طريق مزايده به منظور صادرات به فروش برساند. از […]
English